load dat file in matlab

184 views (last 30 days)
I want to load dat file in matlab.
I have already writen this
Can you help me? I want to load this file into an argument in order to continue.
Thanks a lot.
  4 Comments
Mathieu NOE
Mathieu NOE on 5 Nov 2021
hello
this is what i read in my text editor (a bit strange....)
what do you need to import ?
MuMAX: 0.40 ÁíÜðôõîç ìéêñïïñãáíéóìþí 1/day (ðïóïóôü êáôÜ ôï ïðïßï áõîÜíåôáé ç ðïóüôçá ìéêñïïñãáíéóìþí óå ìßá ìÝñá)
Ks: 0.70 ÓôáèåñÜ çìéêïñåóìïý ñýðïõ mg/l
Y: 1.07e8 ÓõíôåëåóôÞò ìåôáôñïðÞò ñýðïõ óå âéïìÜæá: ðëÞèïò êõôôÜñùí áíÜ mg ñýðïõ (TCE)
S0: 250 initial concentration of contaminant (TCE) mg/l
SMCL: 5e-3 Concentration goal of contaminant (TCE) mg/l
Xa: 5e7 ÐëÞèïò êõôôÜñùí áíÜ 1 lt íåñïý áñ÷éêÜ - ãéá ôï ÅÑÙÔÇÌÁ 1
Tgoal: 182.5 Åðéèõìçôüò ÷ñüíïò (days) êáèáñéóìïý ôïõ õäñïöïñÝá - ãéá ôï ÅÑÙÔÇÌÁ2
vasiliki thomopoulou
vasiliki thomopoulou on 5 Nov 2021
Yes the strange part is greek letters :p, i really dont know what to do, the thing is that I only need the firts and second ''column''

Sign in to comment.

Accepted Answer

Sudharsana Iyengar
Sudharsana Iyengar on 5 Nov 2021
You can try readtable
T=readtable('somefile.dat')
  2 Comments
vasiliki thomopoulou
vasiliki thomopoulou on 5 Nov 2021
Thank you very much, i have tried this too, but the professor want the code to run also in octave, and readtable isnt compatible with octave
khushbu khushbu
khushbu khushbu on 7 Sep 2023
Did you get the octave alternative code for this?
Same situation as yours.
It will be great, If you can help.
Thanks

Sign in to comment.

More Answers (0)

Community Treasure Hunt

Find the treasures in MATLAB Central and discover how the community can help you!

Start Hunting!